Informace o zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů: Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek – Skalice 192, příspěvková organizace, sídlo: Skalice 192, Frýdek-Místek IČ: 75029782 (dále jen „správce“) má povinnost poskytovat subjektům údajů v souladu s čl. 12 a násl. obecného nařízení o ochraně osobních údajů1 informace o zpracování osobních údajů. Ochranu osobních údajů považujeme za jeden z klíčových úkolů pro ochranu oprávněných zájmů fyzických osob.

1 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Kdo je subjekt údajůSubjektem údajů jsou všechny fyzické osoby, jejichž osobní údaje zpracováváme (zejména žáci základní školy a jejich zákonní zástupci, pedagogičtí pracovníci). Subjektem údajů nejsou právnické osoby.

Na koho se může subjekt údajů obrátit?

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů a výkonem Vašich práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů se na nás v případě potřeby můžete obrátit na níže uvedených kontaktech:

kontaktní adresa: Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek – Skalice 192, příspěvková organizace,

e-mailová adresa: zs.skalice@skolaskalice.cz

telefon: 558 659 026

V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů jsme jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů, na kterého se můžete rovněž obracet prostřednictvím následujících kontaktů:

titul, jméno, příjmení: Mgr. Bc. Michaela Comová

CCA Group a.s.

E-mail: hotline@cca.cz

Tel.: 378 229 455, 378 229 441

Pro jaký účel a na základě jakého oprávnění jsou osobní údaje zpracovávány?

Zpracování osobních údajů je prováděno především za účelem naplňování předškolního/základního vzdělávání ve škole. Činnosti s tím spojené jsou regulovány především školským zákonem, který stanoví, v jakém rozsahu a pro jaké účely jsme povinni zpracovávat osobní údaje. Mezi tyto činnosti patří zejména vedení školní matriky, evidence související s přijímáním dětí ke vzdělání, zpracování výročních zpráv školy, záznamy z pedagogických porad, protokoly a záznamy o provedených kontrolách a inspekční zprávy. Zpracování je v těchto případech nezbytné pro plnění právní povinnosti správce.

Ke zpracování osobních údajů dochází rovněž v rámci plnění povinností v oblasti personalistiky a mezd, účetnictví a daní.

Pokud zpracování osobních údajů provádíme na základě Vašeho souhlasu, pak je to výhradně za účelem Vámi vyjádřeným v souhlasu se zpracováním osobních údajů, s nímž Vás vždy seznámíme před jeho udělením. Zpracování osobních údajů s Vaším souhlasem sleduje zefektivnění komunikace mezi zákonnými zástupci a školou, snadnější přístup zákonných zástupců žáků k informacím nebo k propagaci činnosti školy.

V případech, kdy je zpracování osobních údajů založeno na plnění právních povinností a jejich poskytování je zákonným požadavkem, jste povinni osobní údaje poskytnout. V případě jejich neposkytnutí nemůžeme naplnit zákonné požadavky, což může vést ke zmaření prováděných úkonů.

Pokud je poskytování osobních údajů smluvním požadavkem nebo požadavkem, který je nutno uvést do smlouvy (a nejde o plnění právních povinností), může dojít v případě odmítnutí poskytnout nám Vaše osobní údaje k situaci, kdy nebude možno smlouvu uzavřít nebo Vám vyhovět. Nikdy však nepodmiňuje uzavření smlouvy poskytnutím těch osobních údajů, které nejsou pro řádné uzavření smlouvy nezbytné. O tom, jaké osobní údaje jste povinni poskytnout, Vás budeme vždy informovat.

Osobní údaje Vámi sdělené nezpracováváme pro jiné účely, než pro ty, které jste nám sdělili v okamžiku jejich předání. Pokud bychom hodlali zpracovávat tyto osobní údaje pro jiné účely, před vlastním zahájením zpracování Vám o tom poskytneme informace, jakož i další informace nezbytné k uplatnění Vašich práv.

Jaké kategorie osobních údajů zpracováváme?

  • u žáků zejména jejich identifikační údaje, pobyt, údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole, údaje o znevýhodnění, podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti, závěry vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení, údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
  • jméno a příjmení zákonných zástupců, místo trvalého pobytu nebo bydliště, adresu pro doručování písemností a kontaktní údaje, bankovní spojení pro platby,
  • údaje z komunikace sdělených zákonnými zástupci při projednávání školních záležitostí,
  • údaje zaměstnanců v rozsahu potřebných pro plnění právních povinností v oblasti zaměstnávání, daní a mezd,
  • identifikační a kontaktní údaje smluvních partnerů a jejich zaměstnanců, bankovní údaje a identifikační údaje podnikajících fyzických osob,
  • další identifikační, kontaktní, demografické, ekonomické a další údaje, které nám ukládají právní předpisy, zejména pro vedení úředních jednání a povinně zveřejňovaných dokumentů na úřední desce,
  • osobní údaje vyjádřené ve Vašem případném souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo které nám poskytnete v souladu s Vaším oznámením, žádostí nebo podnětem,
  • osobní údaje, které nám předávají jiné orgány nebo organizace.

Jakým způsobem osobní údaje získáváme?

Pokud osobní údaje nezískáme přímo od Vás, můžeme je získávat z veřejných zdrojů (např. z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, administrativního registru ekonomických subjektů, příp. dalších veřejně dostupných evidencí a zdrojů), příp. z dalších zdrojů, kterými mohou být např. jiné školy a školská zařízení.

Jakým příjemcům osobní údaje poskytujeme?

Osobní údaje poskytujeme příjemcům, jimž jsme je povinni poskytovat na základě příslušných právních předpisů (např. zřizovateli, České školní inspekci, ministerstvům a jiným ústředním orgánům, v případě zaměstnanců zdravotním pojišťovnám, České správě sociálního zabezpečení, finančním úřadům, úřadům práce), dále pak smluvním stranám, které jsou účastníky smluvních vztahů se školou (osobní údaje o zaměstnancích), zdravotnickým zařízením, pojišťovnám, účastníkům správních řízení, žadatelům, příp. dalším oprávněným subjektům s ohledem na specifická zpracování. Příjemcem osobních údajů nejsou subjekty, jejichž činnost nesouvisí s našimi činnostmi, ledaže byste s tím vyslovili souhlas.

Předávat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím nemáme v úmyslu.

Po jakou dobu jsou osobní údaje ukládány?

Osobní údaje jsou uloženy po dobu, kterou stanoví příslušné právní předpisy, pokud takové zpracování ukládají. V ostatních případech je doba uložení osobních údajů stanovena jako doba nezbytná k plnění našich úkolů, k uplatnění práv subjektu údajů nebo oprávněných zájmů, příp. práv nebo oprávněných zájmů subjektu údajů, správce nebo třetích osob nebo jako doba potřebná k obhajobě právních nároků školy. Dobu uložení osobních údajů rovněž stanoví příslušné požadavky Evropské unie, zejména v oblasti poskytování dotací. Při stanovení doby uložení osobních údajů zohledňujeme veškeré aspekty daného zpracování a Vaše zájmy, příp. oprávněné zájmy žáků nebo třetích stran, zejména, aby byly osobní údaje uchovávány jen po nezbytně nutnou dobu.

Doba uložení osobních údajů vyplývá ze spisového řádu, který pravidelně revidujeme a aktualizujeme. Jednotlivé doby uložení jsou projednávány s místně příslušným okresním archivem.

Jakým způsobem a jakými prostředky je zpracování prováděno?

Ke zpracování osobních údajů dochází jak automatizovaně, tak v listinné podobě. Způsob zpracování je závislý na typu agendy (např. školní matrika).

V rámci zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování. Rozhodování ve správním řízení je vždy založeno na rozhodnutí oprávněného zaměstnance školy.

Profilování nevyužíváme, ledaže by toho bylo třeba pro efektivní uplatnění Vašich práv nebo práv žáků nebo by takový způsob zpracování vyplýval z obecně závazného právního předpisu.

Ve vymezených případech ke zpracování osobních údajů používáme zpracovatele, kteří jsou vázáni stejnými povinnostmi, jaké máme sami ve vztahu k subjektům údajů. Se zpracovateli uzavíráme smlouvy o zpracování osobních údajů, které specifikují pokyny pro zpracování a jejich povinnosti.

Jaká má subjekt údajů práva?

  • V případech, kdy je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy zpracování osobních údajů je prováděno s Vaším souhlasem, máte právo odvolat kdykoli souhlas se zpracováním osobních údajů, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.