Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Název

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek – Skalice 192, příspěvková organizace

Důvod a způsob založení

Zřizovatel školy: Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 01, Frýdek-Místek

Organizace byla zřízena za účelem  poskytování předškolního,  základního a zájmového vzdělávání a zabezpečování školního a závodního stravování souladu se zákonem 561/2004 Sb. a prováděcími předpisy k tomuto zákonu.

Organizační struktura

Statutárním orgánem je ředitelka školy Mgr. Denisa Rožnovská Rojíčková (v případě nepřítomnosti zastupuje v plném rozsahu zástupce ředitele)

Složky organizace:

základní škola

mateřská škola

školní družina

školní jídelna

Kontaktní poštovní adresa

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek – Skalice 192, příspěvková organizace

Skalice 192
73801 Frýdek-Místek

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Skalice 192, Frýdek-Místek

Úřední hodiny

po        7.00 – 13.00

út        13.00 – 15.00

st         7.00 – 13.00

pá        7.00 – 13.00

V době hlavních prázdnin upraveno a zveřejněno na webových stránkách školy.

Telefonní čísla, e-mailové adresy

základní škola

tel.: 558 659 026 – ředitelna

tel.: 775 878 557 – sekretářka

e-mail: zs.skalice@skolaskalice.cz

            sekretariat@skolaskalice.cz

mateřská škola

tel.: 775 878 559, 775 878 579

e-mail: ms.skalice@skolaskalice.cz

školní družina

tel.: 775 878 582

e-mail: zs.skalice@seznam.cz

školní jídelna

tel.: 558 659 017, 775 878 578

e-mail: sj.skalice@skolaskalice.cz

Adresa internetové stránky

https://www.skola-skalice.cz

Adresa e-podatelny

e-mail: sekretariat@skolakslaice.cz

ID datové schránky: 6pvmc7e

Účet organizace

číslo účtu/kód banky: 181 985 880/0300

Identifikační číslo

IČO: 75029782

Dokumenty

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program MŠ

Školní řád základní školy

Školní řád mateřské školy

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní jídelny

Žádosti o informace

Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají písemně poštou na kontaktní adresu organizace.

Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti a podání se podávají písemně poštou na kontaktní adresu organizace.

Ústně lze podat žádost: telefonicky, osobně u ředitele.

Písemně lze podat žádost: poštou, předáním písemné žádosti na podatelně organizace, elektronickou poštou, prostřednictvím datové schránky.

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v § 15 odst. 4. zákona č. 106/1999 Sb. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.

Postup při podávání stížností

Stížnost adresujte řediti školy, jde-li o zaměstnance školy.

Stížnost ústní je nutno zaznamenat, autorizovat, stává se z ní stížnost písemná. Písemná stížnost se zařazuje do zvláštní evidence (datum podání, jméno stěžovatele, adresa, označení předmětu stížnosti, kdo šetří, výsledek šetření, opatření k nápravě, datum podání zprávy o vyřízení stížnosti a výsledek ověření, jak byla splněna opatření k nápravě) u ředitele školy.

Lhůty k vyřízení stížnosti:

stížnost bez nutnosti šetření – do 10 dnů

stížnost při šetření – potvrzení přijetí do 5 dnů, vyřízení do 30 dnů

O ústních jednáních při šetření bude sepsán zápis (jména přítomných, výstižné vylíčení, výsledek jednání, autorizace všemi přítomnými). Stížnost je vyřízena uskutečněním opatření k odstranění závad a vyrozuměním stěžovatele.

Formuláře

Formuláře jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách školy a v ředitelně školy.

Nejdůležitější používané předpisy

  • Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
  • Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
  • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
  • Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
  • Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
  • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
  • Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
  • Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
  • Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vydané právní předpisy

Žádné právní předpisy nebyly vydány

Sazebník úhrad za poskytování informací

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Není.

Licenční smlouvy

Nejsou

Výroční zpráva

K dispozici v ředitelně školy a na webových stránkách organizace.