Mateřská škola

Mateřská škola ve Frýdku-Místku – Skalici je od 1. 3. 2023 trojtřídní a je umístěna v budově ZŠ ve F-M – Skalici. Mateřská škola je součástí Základní školy a mateřské školy ve F-M – Skalici 192, která má od 1. 1. 2003 právní subjektivitu. Zřizovatelem je město Frýdek-Místek.

IZO MŠ: 107 622 262
Zapsáno: 56 dětí
Provozní doba: 06.00-16.30 hodin.

Pedagogičtí zaměstnanci

Učitelka MŠ – Veverky: Bc. Marie Baďurová
Učitelka MŠ – Veverky: Bc. Daniela Kejdanová
Učitelka MŠ – Zajíčci:
Kamila Pistovčáková
Učitelka MŠ – Zajíčci: Martina Šmýrová Štefánková
Učitelka MŠ – Sovičky: Jarmila Štveráková
Zástupkyně ředitelky školy pro MŠ – Sovičky: Bc. Jana Válková
Školní asistentka pro MŠ: Mgr. Eva Filipcová.

Konzultační hodiny zástupkyně ŘŠ pro MŠ: ÚT – ČT   10:00 – 11:30 (na danou konzultaci se prosím vždy předem domluvte)

Telefon:
Zajíčci: 775 878 559
Sovičky: 775 878 579
Veverky: 775 878 583

E-mail:
ms.skalice@skolaskalice.cz

Naše mateřská škola má tři třídy s celkovou kapacitou 59 dětí. Kapacita třídy s názvem Veverky, která je určená pro nejmenší děti, je 22 míst. Děti v tomto oddělení mají na starosti paní učitelky Marie Baďurová a Daniela Kejdanová. Třídu Zajíčků, s kapacitou 19 míst, navštěvují starší dětí a starají se o ně paní učitelky Kamila Pistovčáková a Martina Šmýrová Štefánková. Třetí oddělení, s kapacitou 18 míst, je určené pro starší a předškolní děti, kterým se věnují paní učitelky Jarmila Štveráková, Jana Válková. Mateřská škola má dostatečně velké prostory ke hře i volnému pohybu dětí. Prostředí je vyhovující pro různé aktivity individuální i skupinové. Vybavení hračkami, pomůckami a didaktickým materiálem je v souladu s počtem dětí i jejich věkem a je průběžně obměňováno a doplňováno. Hračky a pomůcky jsou umístěny na dobře viditelných místech. Děti se podílejí na výzdobě mateřské školy svými výtvory. Dětské práce jsou přístupné dětem i jejich rodičům. Kolem budovy se rozprostírají dvě velké zahrady, které jsou celoročně využívány. Je na nich dostatek místa i pomůcek k pohybovým aktivitám. Třída Zajíčci vznikla z bývalé tělocvičné herny a je kompletně nově vybavena. Zcela nově bylo pro toto oddělení taktéž vybudováno sociální zařízení. Upravenými hernami a zrekonstruovanými sociálními zařízeními disponují i třídy Zajíčků a Soviček. Spolu se ZŠ využíváme také školní jídelnu. Současně se domlouváme na společném využití keramické pece.

Profilace

Naše „školka“ má nejlepší podmínky pro spojení života dětí s přírodou. Samotná poloha objektu nabízí, kromě her na školní zahradě a hřišti, také množství zajímavých námětů k vycházkám, ať už se jedná o pozorování života v přírodě, při vycházkách na louku, nebo do lesa k Myslivecké chatě a krmelci, kde pořádáme besedy s myslivci. Pohyb ve volné přírodě umožňuje dětem zdravý růst a vědomí, že příroda je neoddělitelnou součástí jejich života. Váží si jí, milují ji a jsou ochotny ji chránit. Obsah standardu vzdělávání v naší mateřské škole je zpracován do tematického celku s motivačním názvem „Poznáváme svět kolem nás“. Z toho vycházejí témata, která představují ucelenou, uspořádanou a logicky navazující řadu bloků. Tyto bloky se rozpracovávají do dvoutýdenních podtémat a z nich plánujeme konkrétní činnosti a cíle třídního vzdělávacího programu, respektujícího věkové složení dětí, jejich možnosti, zájmy. Vycházíme tak ze všech pěti oblastí daných RVP pro předškolní vzdělávání. ŠVP PV „Poznáváme svět kolem nás“ je v souladu se školským zákonem a učí tak děti chápat vztahy v přírodě, využívá prvků ekologické výchovy a „Zdravé MŠ“. Kromě plnění úkolů a cílů z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání naše MŠ vyvíjí i další aktivity:

a) keramické práce

  • prvotní zkušenosti z práce s hlínou, prvních výrobků využíváme pro estetickou výzdobu
b) kulturní, společenské a sportovní akce
  • společně se ZŠ pořádáme podzimní sportovní odpoledne
  • pořádáme vánoční vystoupení dětí a společně se ZŠ také vánoční zpívání pro veřejnost
  • vyrábíme s dětmi výzdoby pro vánoční nebo velikonoční jarmark
  • společně se ZŠ pořádáme velikonoční dílny pro rodiče s dětmi
  • organizujeme karneval a Procházku pohádkovým lesem
  • domlouváme divadélka, muzikohrátky
  • absolvujeme besedy s městskou policií a červeným křížem
  • pořádáme besedy s místními myslivci u krmelce
  • navštěvujeme místní kravín
  • pořádáme setkání s poníky na zahradě školy
  • využíváme canisterapie s Organizaci “Podané ruce, z. s.”
  • chodíme na besedy do místní knihovny ve Skalici
  • pořádáme promítaní pohádek pro děti k daným tématům – kino ve Skalice Cafe
  • dvakrát ročně vystupujeme s krátkým pásmem určeným místním babičkám a dědečkům
  • zapojujeme se do výtvarných soutěží
  • zajišťujeme fotografování dětí – jarní, vánoční, tablo, skupinové fotografování dětí na konec školního roku
  • pořádáme pasování předškoláků na školáky
  • zajišťujeme školní výlet
  • na veřejnosti se prezentujeme také výtvarnými pracemi dětí
c) kroužky
  • Sporťáček
  • hra na klavír
d) spolupráce s jinými organizacemi
  • úzce a často spolupracujeme se Základní školou ve F-M-Skalici, připravujeme společné akce pro děti, pro veřejnost, navštěvujeme děti ve školní družině, pozorujeme a posloucháme hru dětí ze ZŠ na hudební nástroje
  • s Mateřskou školou ve Starém Městě a v Lískovci společně navštěvujeme Divadlo loutek v Ostravě
Údaje o zařazování dětí

Do MŠ jsou zařazovány dětí zpravidla od 2,5 let do 6 let.