Mateřská škola

Mateřská škola ve Frýdku-Místku – Skalici je dvoutřídní  a je umístěna v budově ZŠ ve F-M – Skalici. Mateřská škola je součástí Základní školy a mateřské školy ve F-M – Skalici 192, která má od 1. 1. 2003 právní subjektivitu. Zřizovatelem je město Frýdek-Místek.

IZO MŠ: 107 622 262
Zapsáno: 45 dětí
Provozní doba: 06.00-16.30 hodin.

Pedagogičtí zaměstnanci

Učitelka MŠ – Zajíčci: Daniela Pospěchová, Bc. Marie Baďurová MD
Učitelka MŠ – Zajíčci: Martina Šmýrová Štefánková
Učitelka MŠ – Sovičky: Bc. Daniela Kejdanová
Vedoucí učitelka MŠ – Sovičky: Bc. Jana Válková – vedoucí učitelka
Asistentka pedagoga: Ivana Žižková, DiS.

Konzultační hodiny vedoucí učitelky: PO – PÁ   10:00 – 12:00, na jiný čas, se prosím domluvte předem.

Telefon:
Zajíčci: 775 878 559
Sovičky: 775 878 579

E-mail:
ms.skalice@skolaskalice.cz

Naše mateřská škola má dvě třídy s celkovou kapacitou 45 dětí. První třídu s názvem Zajíčci, navštěvuje 27 nejmladších dětí a starají se o ně paní učitelky Daniela Pospěchová, Martina Šmýrová Štefánková. Ve druhé třídě Soviček máme 18 starších a předškolních dětí a paní učitelky Danielu Kejdanovou, Janu Válkovou a paní asistentku Ivanu Žižkovou. Mateřská škola má dostatečně velké prostory ke hře i volnému pohybu dětí. Prostředí je vyhovující pro různé aktivity individuální i skupinové. Vybavení hračkami, pomůckami a didaktickým materiálem je v souladu s počtem dětí i jejich věkem a je průběžně obměňováno a doplňováno. Hračky a pomůcky jsou umístěny na dobře viditelných místech. Děti se podílejí na výzdobě mateřské školy svými výtvory. Dětské práce jsou přístupné dětem i jejich rodičům. Kolem budovy se rozprostírají dvě velké zahrady, které jsou celoročně využívány. Je na nich dostatek místa i pomůcek k pohybovým aktivitám. Zajíčci mají k dispozici hernu, zrekonstruované sociální zařízení. Také Sovičky mají nově vybavenou hernu i nové sociální zařízení. Spolu se ZŠ využíváme také tělocvičnu, jídelnu a školní zahradu. Vybavení tříd nábytkem, hračkami a pomůckami je na dobré úrovni a dle potřeby je doplňováno a obohacováno.  Se ZŠ se domlouváme na společném využití keramické pece.

Profilace

Naše „školka“ má nejlepší podmínky pro spojení života dětí s přírodou. Samotná poloha objektu nabízí, kromě her na školní zahradě a hřišti, také množství zajímavých námětů k vycházkám, ať už se jedná o pozorování života v přírodě, při vycházkách na louku, nebo do lesa k Myslivecké chatě a krmelci, kde pořádáme besedy s myslivci. Pohyb ve volné přírodě umožňuje dětem zdravý růst a vědomí, že příroda je neoddělitelnou součástí jejich života. Váží si jí, milují ji a jsou ochotny ji chránit. Obsah standardu vzdělávání v naší mateřské škole je zpracován do tematického celku s motivačním názvem „Poznáváme svět kolem nás“. Z toho vycházejí témata, která představují ucelenou, uspořádanou a logicky navazující řadu bloků. Tyto bloky se rozpracovávají do dvoutýdenních podtémat a z nich plánujeme konkrétní činnosti a cíle třídního vzdělávacího programu, respektujícího věkové složení dětí, jejich možnosti, zájmy. Vycházíme tak ze všech pěti oblastí daných RVP pro předškolní vzdělávání. ŠVP PV „Poznáváme svět kolem nás“ je v souladu se školským zákonem a učí tak děti chápat vztahy v přírodě, využívá prvků ekologické výchovy a „Zdravé MŠ“. Kromě plnění úkolů a cílů z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání naše MŠ vyvíjí i další aktivity:

a) keramické práce

  • prvotní zkušenosti z práce s hlínou, prvních výrobků využíváme pro estetickou výzdobu
b) kulturní, společenské a sportovní akce
  • pořádáme předvánoční vystoupení dětí a dílničky
  • společně zpíváme s dětmi ze ZŠ před vánočním stromem
  • vyrábíme s dětmi výzdoby pro vánoční nebo velikonoční jarmark
  • organizujeme karneval a Procházku pohádkovým lesem
  • domlouváme divadélka, muzikohrátky, besedy s městskou policií
  • pořádáme besedy s místními myslivci u krmelce
  • jezdíme do městské knihovny v Místku
  • zajišťujeme školní výlet, aby děti měly skvělé zážitky
  • na veřejnosti se prezentujeme také výtvarnými pracemi dětí
c) kroužky
  • děti mohou navštěvovat kroužek anglického jazyka a formou her se seznámit s prvními anglickými slovíčky
  • mohou využívat hru na klavír
d) spolupráce s jinými organizacemi
  • úzce a často spolupracujeme se Základní školou ve F-M-Skalici, připravujeme společné akce pro děti, pro veřejnost, navštěvujeme děti ve školní družině, pozorujeme a posloucháme hru dětí ze ZŠ na hudební nástroje
  • s Mateřskou školou ve Starém Městě a v Lískovci společně navštěvujeme Divadlo loutek v Ostravě
  • kurz lyžování pro naše děti organizuje SKI- areál Malenovice
Údaje o zařazování dětí

Do MŠ jsou zařazovány dětí zpravidla od 2,5 let do 6 let.