Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

výzva č.  02_18_063 pro Šablony II – MRR v prioritní ose 3

Název projektu: Inkluze II v ZŠ a MŠ Skalice

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012734

Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2019

Ukončení realizace projektu: 31. 8. 2021

Délka realizace: 24 měsíců

Výše podpory: 824 664,00 Kč

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci Výzvy č. 02_18_063 pro Šablony II – MRR v prioritní ose 3

Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí pro MŠ: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ a kombinací aktivit z těchto oblastí pro ZŠ: osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ, extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ.

 

Cílem projektu u MŠ je personální posílení našeho týmu o školního asistenta v mateřské škole, podpora vzdělávání pedagogů v kurzech zaměřených na specifiku práce pedagoga s dvouletými dětmi, prevenci logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí, a prohloubení spolupráce s rodiči dětí prostřednictvím odborně zaměřených tematických setkávání.

 

Cílem projektu u ZŠ je osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v kurzech zaměřených na čtenářskou gramotnost, matematickou gramotnost, cizí jazyky, aktivity ICT ve výuce, a extrakurikulární rozvojové aktivity jako je čtenářský klub, badatel a klub logiky

 

Nastavené šablony MŠ:

Školní asistent – personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřské škole. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.

 

Projektový den ve škole

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků

v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí. Projektové vzdělávání bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí dětí.

 

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu.

 

Nastavené šablony ZŠ:

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání prostřednictvím kurzů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků DVPP. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti, cizích jazyků a inkluze

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání prostřednictvím kurzů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti cizích jazyků.

 

Projektový den mimo školu

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků

v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí a žáků. Projektová výuka bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí žáků.

 

Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků

v oblasti využívání nových výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT). Aktivita rovněž cílí na větší individualizaci výuky a na rozvoj digitálních kompetencí a kreativity žáků a jejich aktivní zapojení do procesu výuky. Pedagogové využijí nové inovativní scénáře výuky

 

Čtenářský klub, badatel, klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Cílem je realizace klubů pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí.